سیفون روشوئی مدل رز

قابلیت استفاده ذر انواع پایه های روشوئی و روشوئی کابینتی.